Posted on: 27 March 2017

Babur’s 1519 Visit to Gurkhattri, from Vaki’at-i Baburi (The Memoirs of Babur)
By Kesu Khurd
India, Mughal dynasty, ca. 1590-93

Digital Rare Book:
The Babur-nama in English (Memoirs of Babur)
By Babur, Emperor of Hindustan (1483-1530)
Translated from the original Turki text of Zahiru'd-din Muhammad Babur Padshah Ghazi by Annette Susannah Beveridge
Published by Luzac & Co., London - 1922
Volume 2

Read Book Online:

http://bit.ly/1ThuEjm

Download pdf Book:

http://bit.ly/1Sr162M

Image credit: ©The British Library Board


 View Post on Facebook
 Download the Book from RBSI Archive

Comments from Facebook

jo badshah ek math par ja kar matha tekta hai,kya won mandir ko gira kar masjid banayega.Babar ne Chanderi ke ek mandir aur makanat ko toda nahin.samjhne ki baat hai

Visited the Gorkhuttri last January.